button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-08-24 15:34:19

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.08.2017 roku


wydanie decyzji Nr 371/2017 znak: DUA-A.6740.1.371.2017.GP pozwolenia na budowę obejmująca zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu – Etap 1 – Budynki nr 1 i 2 przy ul. Sadowej na działce nr 848/4 obręb 17.

Zgodnie z art. 72 ust. 6, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). informuję, że dnia 24.08.2017 r. została wydana decyzja Nr 371/2017 znak: DUA-A.6740.1.371.2017.GP pozwolenia na budowę obejmująca zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu – Etap 1 – Budynki nr 1 i 2 przy ul. Sadowej na działce nr 848/4 obręb 17.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się w terminie 14 od daty podania do publicznej wiadomości, z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Przygoda
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 24.08.2017 14:34
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 180

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował