button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2006-06-07 18:46:47

Zarządzenie Dyrektora MOPS - regulamin naboru


Zarządzenie Dyrektora MOPS w Elblągu w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w MOPS w Elblągu oraz ustalenia składów komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów.

Zarządzenie Nr   22/2011

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

z dnia 30 maja 2011 roku

 

w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzania naboru i wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w MOPS w Elblągu

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz §17 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu  nadanego uchwałą Nr XXX/766/2006  Rady Miejskiej w Elblągu  z dnia 22 czerwca 2006r (z późn. zm.) oraz §8 ust.3 pkt.5 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu z dnia 28 lutego 2011r (z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam skład komisji do przeprowadzania naboru kandydatów:

 

1.      Na kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

 

1)      Dyrektor MOPS - przewodniczący komisji

2)      Z-ca Dyrektora MOPS - członek komisji

3)      Psycholog - członek komisji

4)      Pracownik ds. kadr - członek komisji

 

2.      Na pozostałe stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

 

1)      Dyrektor MOPS lub Z-ca Dyrektora - przewodniczący komisji

2)      Kierownik wydziału, do którego jest prowadzony nabór

3)      Psycholog - członek komisji

4)      Pracownik ds. kadr - członek komisji

5)      Wyznaczony przez dyrektora MOPS pracownik (w razie potrzeby) - członek komisji

 

3.      Obsługę techniczną komisji zapewnia pracownik ds. kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

 

§ 2

Wprowadzam regulamin naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 12/2006 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu z dnia 10 maja 2006r w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu oraz ustalenia składu komisji do przeprowadzania naboru kandydatów

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.06.2006 17:46
Data aktualizacji: 28.06.2011 08:29
Liczba wyświetleń: 8177

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zarządzenie Dyrektora MOPS - regulamin naboru 07.06.2006 17:46 Zbigniew Siwoń