button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 20:07:39

05 - Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy w pasie drogowym.


Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-reklama.doc) zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP (PESEL), powierzchnię reklamy, proponowaną lokalizację umieszczenia reklamy, ilość tablic, termin zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:  / załączniki nie dotyczące danej sprawy należy przekreślić i zaparafować skreślenia/
1.Wzór graficzny reklamy zatwierdzony przez Departament Urbanistyki i Architektury – 1 egz.
2.Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji – 2 egz. (zostanie dołączony do decyzji).
3.Oświadczenie o uprawnieniu do samodzielnego reprezentowania firmy/osoby – 1 egz.
4.Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z  uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (
t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282) - od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Zgodnie z częścią II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej, w wysokości 5,00 zł poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu /wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność). Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Łączności 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 
35 1030 1218 0000 0000 9030 1624 – 1 egz.
5. Kopię dokumentów, o których mowa w pkt 6 wniosku w przypadku gdy zostały one wydane przez organ inny niż Prezydent Miasta Elbląga – 1 egz
6. Oświadczenie Gminy o realizowanym zadaniu – 1 egz.

Składane do wniosku załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę i potwierdzone za zgodność z oryginałem
Brak wymaganych załączników lub brak skreśleń będzie skutkował wystawieniem postanowienia o uzupełnienie wniosku

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
lub Sekretariat 1 i 2 DRID
Opłaty:
• zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku
• za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 1,ust. 2 pkt 3, ust 6, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 260 z późń.zm.).
• Stawki opłaty naliczane są zgodnie  z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 07.02.2012 r.poz.615 z póżn. zm.).

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1,6, 8, 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 260 .) oraz Uchwała Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 07.02.2012 r.poz.615 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
• Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi reklamy, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej wielkości należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ) .
• Jeżeli chcesz aby Twoja reklama umieszczona była w pasie drogowym dłużej niż termin określony w posiadanej decyzji to opisaną powyżej procedurę należy powtórzyć- składając komplet dokumentów ( wzór reklamy -1 egz. i plan sytuacyjny-2egz.) na 30 dni przed terminem kończącej się decyzji.
• O umieszczeniu reklamy w pasie drogowym decyduje jej zlokalizowanie w przestrzeni nad wydzielonym pod drogę pasem terenu w taki sposób, że jest ona widoczna dla użytkowników drogi w związku z powyższym reklamy na kółkach, np. na lawetach, samochodach czy choćby rowerach podlegają w/w procedurze.
 
________________________________________


 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 19:07
Data aktualizacji: 07.10.2013 13:30
Liczba wyświetleń: 981

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 05 - Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy w pasie drogowym. 07.10.2013 13:15 Marek Pawlikowski
2 05 - Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy w pasie drogowym. 27.12.2012 18:08 Marek Pawlikowski
3 05 - Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy w pasie drogowym. 26.03.2012 08:19 Dorota Mikołajczyk
4 05 - Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy w pasie drogowym. 23.03.2012 10:56 Dorota Mikołajczyk
5 05 - Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy w pasie drogowym. 13.06.2011 09:29 Dorota Mikołajczyk
6 05 - Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy w pasie drogowym. 07.02.2010 19:07 Marcin Jacek Kownacki