button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 20:07:39

05 - Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy w pasie drogowym.


Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-reklama.doc) zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP (PESEL), powierzchnię reklamy, proponowaną lokalizację umieszczenia reklamy, ilość tablic, termin zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:
• wzór graficzny reklamy zaopiniowany przez Departament Urbanistyki i Architektury – 1 egz.
• wstępne uzgodnienie z organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych (Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu) dotyczące lokalizacji nowych reklam – 1 egz.
• Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji – 2 egz.
• Pozwolenie na budowę (Departament Urbanistyki i Architektury) lub przyjęcie zgłoszenia przez właściwy organ* jeżeli organem wydającym nie jest Prezydent Miasta Elbląga**
• zgodę właściciela obiektu (np. budynku, słupa oświetleniowego itp.) dotyczy lokalizacji nowych reklam – 1 egz.
• Pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje właściciel reklamy (do pobrania: wniosek pełnomocnictwa.doc) – 1 egz.

* zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
** dotyczy reklam usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Deapartamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 31 12

Opłaty:
• zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku
• za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 1,ust. 2 pkt 3,
ust 6, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późżń.zm.). Stawki opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr XXII/511/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dn.14.04.2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005 r. Nr 61, poz. 892).

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1-:-6, 8-:-13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późżń.zm.) oraz z Uchwałą Nr XXII/511/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dn.14.04.2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005 r. Nr 61, poz. 892).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
• Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi reklamy, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej wielkości należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm) .
• Jeżeli chcesz aby Twoja reklama umieszczona była w pasie drogowym dłużej niż termin określony w posiadanej decyzji to opisaną powyżej procedurę należy powtórzyć- składając komplet dokumentów ( wzór reklamy -1 egz. i plan sytuacyjny-2egz.) na 30 dni przed terminem kończącej się decyzji.
• O umieszczeniu reklamy w pasie drogowym decyduje jej zlokalizowanie w przestrzeni nad wydzielonym pod drogę pasem terenu w taki sposób, że jest ona widoczna dla użytkowników drogi w związku z powyższym reklamy na kółkach, np. na lawetach, samochodach czy choćby rowerach podlegają w/w procedurze.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 20:07
Data aktualizacji: 13.06.2011 10:29
Liczba wyświetleń: 273

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 05 - Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy w pasie drogowym. 07.02.2010 20:07 Marcin Jacek Kownacki