button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 19:56:02

04 - Zajęcie pasa drogowego – polegające na umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor/właściciel urządzenia. W imieniu inwestora/właściciela urządzenia wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-opłaty-roczne.doc) zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę ulicy i cel zajęcia pasa, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym.

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku dołączam:    / załączniki nie dotyczące danej sprawy należy przekreślić i zaparafować skreślenia/1.  Plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją i wymiarami umieszczonego urządzenia w pasie drogowym      -2 egz., które zostaną dołączone do wydanych decyzji.2.  Plan orientacyjny w skali 1:1000 lub 1:10 000 z zaznaczoną trasą sieci – 1 egz.3.  Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do reprezentowania Inwestora – 1 egz.4.  Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z  uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) - od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Zgodnie z częścią II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej, w wysokości 5,00 zł poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu /wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność). Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Łączności 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 53 1160 2202 0000 0000 6191 3398 – 1egz. 5.  Kopie dokumentów jak w p.5 i 6 jeżeli organem wydającym nie jest  Prezydent Miasta Elbląg.Składane do wniosku załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę i potwierdzone za zgodność z oryginałem.Brak wymaganych załączników lub brak skreśleń będzie skutkował wydaniem postanowienia o uzupełnienie wniosku. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 31 12

Opłaty:
• zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku
• za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 1, ust.2 pkt.2, ust.3, 5, 8, 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115z późżń.zm.). Stawki opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr XXII/511/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dn.14.04.2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005 r. Nr 61, poz. 892).

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1-:-6, 8-:-13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.) oraz

1.               z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r podjętą na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  publicznych -(t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115z) . (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 07.02.2012 r.poz. 615).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
• Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się:
zajęcie pasa drogowego bez zgodyDepartamentu Zarządu Dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Corocznie z urzędu są wystawiane kolejne decyzje z opłatą roczną za umieszczone w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 19:56
Data aktualizacji: 23.03.2012 11:52
Liczba wyświetleń: 311

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 04 - Zajęcie pasa drogowego – polegające na umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 23.03.2012 11:50 Dorota Mikołajczyk
2 04 - Zajęcie pasa drogowego – polegające na umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 13.06.2011 10:34 Dorota Mikołajczyk
3 04 - Zajęcie pasa drogowego – polegające na umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 07.02.2010 19:56 Marcin Jacek Kownacki