button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 19:56:02

04 - Zajęcie pasa drogowego – polegające na umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor/właściciel urządzenia. W imieniu inwestora/właściciela urządzenia wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-opłaty-roczne.doc) zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę ulicy i cel zajęcia pasa, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym.

Do wniosku należy dołączyć:
• Plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 2 egz.
• Pozwolenie na budowę (Departament Urbanistyki i Architektury) lub przyjęcie zgłoszenia przez właściwy organ* jeżeli organem wydającym nie jest Prezydent Miasta Elbląga. - 1egz
• Ważną decyzję: „Zgoda na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym” jeżeli organem wydającym nie jest Prezydent Miasta Elbląga - 1egz.
• Pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor (do pobrania: wniosek pełnomocnictwa.doc) – 1 egz.
* zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 31 12

Opłaty:
• zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku
• za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 1, ust.2 pkt.2, ust.3, 5, 8, 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115z późżń.zm.). Stawki opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr XXII/511/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dn.14.04.2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005 r. Nr 61, poz. 892).

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1-:-6, 8-:-13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.) oraz z Uchwałą Nr XXII/511/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dn.14.04.2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005 r. Nr 61, poz. 892).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
• Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgodyDepartamentu Zarządu Dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Corocznie z urzędu są wystawiane kolejne decyzje z opłatą roczną za umieszczone w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 19:56
Data aktualizacji: 13.06.2011 10:34
Liczba wyświetleń: 249

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 04 - Zajęcie pasa drogowego – polegające na umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 07.02.2010 19:56 Marcin Jacek Kownacki