button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 19:39:19

02 - Przebudowa lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.


Procedura dotyczy uzyskania zgody na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie zwią¬zanych z gospodarką drogową (kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci) lub ruchem drogowym.
Stroną w sprawie jest inwestor lub osoba czy podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-przebudowa-remont.doc) zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę i miejsce inwestycji, nazwę i adres inwestora.

Do wniosku należy dołączyć:

1.  Mapa do celów projektowych z proponowaną trasą przebiegu sieci wraz z opisem przedmiotowej sieci oraz technologią wykonania – 2 egz. (zostanie dołączona do decyzji)2.  Oświadczenie o uprawnieniu do samodzielnego reprezentowania firmy/osoby – 1 egz.3.  Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z  uzyskaniem zezwolenia na przebudowę / remont w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) - od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Zgodnie z częścią II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej, w wysokości 5,00 zł poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu /wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność). Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Łączności 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 53 1160 2202 0000 0000 6191 3398 – 1 egz.

4. Kopię dokumentów, o których mowa w pkt 4 wniosku w przypadku gdy zostały one wydane przez organ inny niż Prezydent Miasta Elbląga – 1 egz

5. Oświadczenie Gminy o realizowanym zadaniu – 1 egz.Składane do wniosku załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę i potwierdzone za zgodność z oryginałem Brak wymaganych załączników lub brak skreśleń będzie skutkował wystawieniem postanowienia o uzupełnienie wniosku 

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 31 12

Opłaty: zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku

Termin i sposób załatwienia:
Niezajęcie stanowiska przez zarządcę dróg w terminie 14 dni, od daty złożenia wniosku, uznaje się jako wyrażenie zgody (tzw. zgoda milcząca) .
Odmowa wyrażenia zgody następuje w formie decyzji administracyjnej, którą zarządca drogi wydaje w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku .
Szczegóły techniczne odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego będą określane
w decyzjach na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót budowlanych.
Zainteresowana strona (Inwestor) może złożyć wcześniej pisemne zapytanie o te warunki.

Podstawa prawna:
Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 19:39
Data aktualizacji: 23.03.2012 11:04
Liczba wyświetleń: 260

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 02 - Przebudowa lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu. 13.06.2011 10:40 Dorota Mikołajczyk
2 02 - Przebudowa lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu. 07.02.2010 19:39 Marcin Jacek Kownacki