button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 19:39:19

02 - Przebudowa lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.


Procedura dotyczy uzyskania zgody na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie zwią¬zanych z gospodarką drogową (kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci) lub ruchem drogowym.
Stroną w sprawie jest inwestor lub osoba czy podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-przebudowa-remont.doc) zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę i miejsce inwestycji, nazwę i adres inwestora.

Do wniosku należy dołączyć:
• projekt budowlany lub projekt zagospodarowania wraz z opisem technicznym instalacji , wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku przejść poprzecznych pod drogą należy dołączyć profil poprzeczny z rzędnymi urządzeń infrastruktury istniejącej i projektowanej) - 2 egz.
• ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 1 egz. (jeżeli wymagana przepisami Prawa Budowlanego)
• pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor (do pobrania: plik: wniosek pełnomocnictwa.doc)
• inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, DZD UM w Elblągu może żądać dodatkowych dokumentów)

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 31 12

Opłaty: zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku

Termin i sposób załatwienia:
Niezajęcie stanowiska przez zarządcę dróg w terminie 14 dni, od daty złożenia wniosku, uznaje się jako wyrażenie zgody (tzw. zgoda milcząca) .
Odmowa wyrażenia zgody następuje w formie decyzji administracyjnej, którą zarządca drogi wydaje w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku .
Szczegóły techniczne odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego będą określane
w decyzjach na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót budowlanych.
Zainteresowana strona (Inwestor) może złożyć wcześniej pisemne zapytanie o te warunki.

Podstawa prawna:
Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 19:39
Data aktualizacji: 13.06.2011 10:40
Liczba wyświetleń: 236

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 02 - Przebudowa lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu. 07.02.2010 19:39 Marcin Jacek Kownacki