button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2011-11-29 08:45:36

KOMUNIKAT DOT OCENY OFERT KONKURSOWYCH


Przypominam, iż w podczas rozpatrywania ofert samorząd będzie zwracał baczną uwagę na jakość realizacji zadania oraz na sposób przygotowania oferty. W tym celu oferty organizacji powinny spełniać następujące warunki. 

I. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie wymogów zawartych
w ogłoszeniu o konkursie ofert, w szczególności:

1)
oferta powinna być prawidłowo wypełniona merytorycznie, rachunkowo i sporządzona na aktualnie   obowiązującym wzorze oferty (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25);

- wypełnione muszą być wszystkie punkty oferty, prawidłowe sporządzone kosztorysy
i pozostałe zestawienia;

-w treści oferty powinny być zawarte mierzalne wskaźniki realizacji zadania (np.: przewidywana liczba uczestników/odbiorców, liczba realizowanych świadczeń, itp.). Wskazane w ofercie wskaźniki powinny mieć później odzwierciedlenie w sprawozdaniu (na potwierdzenie załączamy np.: listy obecności);

- w przypadku kiedy realizatorzy zadania powinni mieć specjalistyczne uprawnienia do realizacji zadania należy podać liczbę realizatorów (opiekunów) oraz ich uprawnienia do realizacji działań zawartych w ofercie;

2) oferta powinna być złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;

3) wysokość udziału środków własnych organizacji nie może być niższa niż 20% kosztów całkowitych zadania;

4) do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki określone w ogłoszeniu konkursowym;
5) oferta powinna mieścić się w całości w zakresie działalności statutowej oferenta;

6) oferta powinna być zgodna z rodzajem zadań określonych w ogłoszeniu konkursowym;

7) termin realizacji zadania, określony w ofercie złożonej przez organizację powinien być zgodny z terminami określonymi w ogłoszeniu;

8) wysokość wnioskowanej kwoty dotacji z oferty nie może przewyższać kwoty przeznaczonej przez Departament merytoryczny na dany rodzaj zadania publicznego;
9) oferta  i załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną.

10) przy rozpatrywaniu ofert samorząd będzie kierował się również następującymi kryteriami:

- zgodnością zadania z priorytetami ogłoszonymi w Rocznym programie współpracy;

- oceną możliwości realizacji zadania przez organizację;

- kosztami realizacji zadania, w tym wkładem własnym organizacji;

- możliwością kontynuacji programu;

- dotychczasową współpracą z samorządem.
11) oferta odnosząca się do realizacji danego zadania publicznego nie może być finansowana przez kilka Departamentów (np.: finansowanie wypoczynku letniego).


II. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w ofertach złożonych przez organizacje na realizację zadań publicznych.
 Uzupełnienie braków formalnych może dotyczyć wyłącznie:
1) uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta;

2) uzupełnienia oświadczeń zawartych w ofercie;
3) uzupełnienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

4) uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem załączonych kserokopii dokumentów.

III. W przypadku, gdy Prezydent Miasta Elbląg przyzna organizacji mniejszą kwotę dofinansowania (niższą niż zostało to ujęte w ofercie), organizacja podejmuje decyzję o realizacji zadania. Pozytywna odpowiedź organizacji obliguje ją do złożenia aktualizacji pełnej oferty, wraz z częścią merytoryczną i kosztorysową.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: M.P.
Osoba publikująca: Maciej Pietrzak
Data wytworzenia:
Data publikacji: 29.11.2011 08:45
Data aktualizacji: 29.11.2011 09:15
Liczba wyświetleń: 1722

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 KOMUNIKAT DOT OCENY OFERT KONKURSOWYCH 29.11.2011 08:45 Maciej Pietrzak