button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-21 20:04:17

Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


 WAŻNE!

Wnioski zawierają szczegółowe pouczenia oraz informacje dotyczące jego wypełnienia.

Wnioski należy uważnie przeczytać i stosować się do wskazówek w nim zawartych.

 

WNIOSKI DO POBRANIA - na okres zasiłkowy od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - załącznik SR-1

Załączniki do wniosku:

a) załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - załącznik nr SR-1Z (załącznik należy wypełnić w przypadku gdy liczba dzieci na które wnioskujesz przekracza liczbę 4)

b) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZSR-05 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

c) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZSR-06 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

d) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZSR-07 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

e) oświadczenie o TERMINIE I OKRESIE na jaki został udzielony URLOP WYCHOWAWCZY - załącznik nr ZSR-08

f) oświadczenie o NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - załącznik nr ZSR-10

g) oświadczenie POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA - załącznik nr ZSR-12

h) w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1c oraz POUCZENIE dot. informowania o zmianach ww sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 1k

 

2. Wniosek o ustalenie prawa do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - załącznik nr SR-4

Załączniki do wniosku:

a) załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - załącznik nr SR-4Z (załącznik należy wypełnić w przypadku gdy w skład rodziny przekracza liczbę 6)

b) oświadczenie NIEZBĘDNE do ustalenia prawa do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - załącznik nr 9a

c) oświadczenie DO ZGŁOSZENIA WNIOSKODAWCY DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO/ZDROWOTNEGO - załącznik nr 3b

d) oświadczenie DO ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (wypełnić w przypadku chęci zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: dzieci, współmałżonek) - załącznik 10b

e) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZSR-05 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

f) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZSR-06 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

g) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZSR-07 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

h) oświadczenie o NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - załącznik nr ZSR-10

i) w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1c oraz POUCZENIE dot. informowania o zmianach ww sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 1k

 

3. Wniosek o ustalenie prawa do JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ("BECIKOWE") - załącznik SR-2

Załączniki do wniosku:

a) załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - załącznik nr SR-2Z (załącznik należy wypełnić w przypadku gdy liczba dzieci na które wnioskujesz przekracza liczbę 4)

b) wzór zaświadczenia lekarskiego - załącznik 4a

c) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZSR-05 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

d) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZSR-06 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

e) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZSR-07 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

 

4. Wniosek o przyznanie JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA ("GMINNE BECIKOWE") - załącznik nr 5

Załączniki do wniosku:

a) wzór zaświadczenia lekarskiego - załącznik 4a

b) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZSR-05 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

c) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZSR-06 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

d) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZSR-07 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

 

WNIOSKI DO POBRANIA - na okres świadczeniowy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego

1. Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - załącznik nr FA-1

Załączniki do wniosku:

a) załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - załącznik nr FA-1Z (załącznik należy wypełnić w przypadku gdy liczba osób uprawnionych, na które wnioskujesz przekracza liczbę 4)

b) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZFA-03 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

c) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZFA-04 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

d) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZFA-05 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

e) oświadczenie o BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW - załącznik nr ZFA-06

f) oświadczenie o osobach zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny - załącznik nr ZFA

 

 

WNIOSKI DO POBRANIA - świadczenia przyznawane bez względu na okres zasiłkowy/świadczeniowy


1. Wniosek o ustalenie prawa do ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO - załącznik SR3

w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1c oraz POUCZENIE dot. informowania o zmianach ww sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 1k


2. Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO - załącznik nr SR5

Załączniki do wniosku:

a) oświadczenie NIEZBĘDNE do ustalenia prawa do ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO - załącznik 3a

b) oświadczenie DO ZGŁOSZENIA WNIOSKODAWCY DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO/ZDROWOTNEGO - załącznik nr 3b

c) oświadczenie DO ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (wypełnić w przypadku chęci zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: dzieci, współmałżonek) - załącznik 10b

d) oświadczenie o NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - załącznik nr ZSR10

e) w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1c oraz POUCZENIE dot. informowania o zmianach ww sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 1k3. Wniosek o ZASIŁEK DLA OPIEKUNA - załącznik 10

a) oświadczenie DO ZGŁOSZENIA WNIOSKODAWCY DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO/ZDROWOTNEGO - załącznik 3b

b) oświadczenie DO ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (należy wypełnić w przypadku chęci zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: dzieci, współmałżonek) - załącznik 10b

 

4. Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO - załącznik nr SR-7

w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1c oraz POUCZENIE dot. informowania o zmianach ww sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 1k

 

5. Wniosek o ustalenie prawa do JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - załącznik nr 12

w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1c oraz POUCZENIE dot. informowania o zmianach ww sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 1k

 

POZOSTAŁE DRUKI DO POBRANIA

1. Druk podania o wydanie zaświadczenia - załącznik 7


2. Druk dotyczący FORMY PŁATNOŚCI - załącznik 8

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
zał. 8 Druk dotyczący formy płatności załącznik RB.doc 2012-01-03 08:48:36 Buława Elzbieta
zał. 4a wzór zaświadczenia lekarskiego załącznik ZJZ.doc 2012-01-03 08:53:38 Buława Elzbieta
zał. 10b oświadczenie do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny załącznik UBCZRZO.doc 2014-05-15 09:21:14 Buława Elzbieta
zał. 9a oświadczenie do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego załącznik OSZO.doc 2014-10-14 12:34:31 Buława Elzbieta
zał. 3b oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego załącznik UBSZO.doc 2015-11-05 11:51:42 Buława Elzbieta
zał. 3a oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego załącznik OSP.doc 2016-01-04 09:13:36 Buława Elzbieta
zał. 9a oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego załącznik OSZO.doc 2016-01-04 09:41:14 Buława Elzbieta
zał. 1d zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły załącznik szkoła.doc 2016-01-04 12:49:48 Buława Elzbieta
zał. 1e zaświadczenie/oświadczenie o uszczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej załącznik szkoła wyższa.doc 2016-01-04 12:50:35 Buława Elzbieta
zał. 6d zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej załącznik szkoła FA.doc 2016-01-04 13:45:28 Buława Elzbieta
zał. 7 Druk podania o wydanie zaświadczenia załącznik ZAS (2).doc 2016-04-25 09:11:09 Buława Elzbieta
zał. 5 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ("gminne becikowe") załącznik GM2012.doc 2016-11-18 13:17:42 Buława Elzbieta
SR1 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego załącznik SR1.doc 2017-07-27 13:39:12 Buława Elzbieta
SR1Z - załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego załącznik SR1Z.doc 2017-07-27 13:39:49 Buława Elzbieta
ZSR06 - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne załącznik ZSR06.doc 2017-07-27 13:40:53 Buława Elzbieta
ZSR07 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego załącznik ZSR07.doc 2017-07-27 13:41:24 Buława Elzbieta
ZSR08 - oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy załącznik ZSR08.doc 2017-07-27 13:41:53 Buława Elzbieta
ZSR10 - oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem załącznik ZSR10.doc 2017-07-27 13:42:54 Buława Elzbieta
ZSR12 - oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania załącznik ZSR12.doc 2017-07-27 13:43:28 Buława Elzbieta
SR4 - Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego załącznik SR4.doc 2017-07-27 13:55:45 Buława Elzbieta
SR4Z - załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego załącznik SR4Z.doc 2017-07-27 13:56:43 Buława Elzbieta
FA1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego załącznik FA1.doc 2017-07-27 13:57:48 Buława Elzbieta
FA1Z - załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego załącznik FA1Z.doc 2017-07-27 13:58:11 Buława Elzbieta
ZFA03 - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu załącznik ZFA03.doc 2017-07-27 13:58:38 Buława Elzbieta
ZFA04 - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne załącznik ZFA04.doc 2017-07-27 13:59:01 Buława Elzbieta
ZFA05 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego załącznik ZFA05.doc 2017-07-27 13:59:25 Buława Elzbieta
ZFA06 - oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów załącznik ZFA06.doc 2017-07-27 13:59:54 Buława Elzbieta
ZFA - oświadczenie o o osobach zobowiązanych do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny załącznik ZFA.doc 2017-07-27 14:00:36 Buława Elzbieta
SR3 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego załącznik SR-3.doc 2017-10-02 10:06:10 Buława Elzbieta
SR5 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego załącznik SR-5.doc 2017-11-02 14:56:37 Buława Elzbieta
SR2 - Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ("becikowe") załącznik SR2.doc 2017-11-02 14:58:17 Buława Elzbieta
SR2Z - załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ("becikowe") załącznik SR2Z.doc 2017-11-02 14:58:29 Buława Elzbieta
SR7 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego załącznik SR-7.doc 2017-11-02 14:59:34 Buława Elzbieta
ZSR05 - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu załącznik ZSR05.doc 2017-11-02 15:04:14 Buława Elzbieta
zał. 1c Formularz ROPS załącznik formularz ROPS.doc 2017-11-03 10:02:57 Buława Elzbieta
zał. 1k Pouczenie ROPS załącznik Pouczenie ROPS.doc 2017-11-03 10:03:15 Buława Elzbieta
zał. 12 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka ("Za życiem") załącznik JŚ.doc 2017-11-08 08:28:22 Buława Elzbieta
zał. 10 Wniosek o zasiłek dla opiekuna załącznik ZDO.doc 2017-11-08 10:10:45 Buława Elzbieta

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 21.02.2010 20:04
Data aktualizacji: 08.11.2017 10:11
Liczba wyświetleń: 31645

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 08.11.2017 08:29 Elzbieta Buława
2 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 07.11.2017 15:58 Elzbieta Buława
3 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 07.11.2017 15:55 Elzbieta Buława
4 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 03.11.2017 10:15 Elzbieta Buława
5 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 02.11.2017 15:05 Elzbieta Buława
6 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 02.11.2017 15:02 Elzbieta Buława
7 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 02.11.2017 14:50 Elzbieta Buława
8 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 02.10.2017 10:17 Elzbieta Buława
9 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 02.10.2017 10:07 Elzbieta Buława
10 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 02.10.2017 09:59 Elzbieta Buława
11 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 14:39 Elzbieta Buława
12 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 14:06 Elzbieta Buława
13 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 13:54 Elzbieta Buława
14 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 13:49 Elzbieta Buława
15 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 13:45 Elzbieta Buława
16 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 13:02 Elzbieta Buława
17 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 12:08 Elzbieta Buława
18 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 11:37 Elzbieta Buława
19 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 11:28 Elzbieta Buława
20 Wnioski i załączniki do pobrania (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 24.07.2017 15:21 Justyna Wojdag