button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-21 20:04:17

Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023 o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego

można składać:

  • od 1 lipca 2022 r. – drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia – mrpips.gov.pl
  • od 1 sierpnia 2022 r. - w wersji papierowej

WAŻNE!

Wnioski zawierają szczegółowe pouczenia oraz informacje dotyczące jego wypełnienia.

Wnioski należy uważnie przeczytać i stosować się do wskazówek w nim zawartych.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

1. Wniosek o ustalenie prawa do ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO -

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - PRZYKŁADOWY WZÓR - okres zasiłkowy 2022/2023

Załączniki do wniosku:

a) załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - załącznik nr SR-1Z (załącznik należy wypełnić w przypadku gdy liczba dzieci na które wnioskujesz przekracza liczbę 4)

b) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZSR-05 

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE - PRZYKŁADOWY WZÓR - okres 2022/2023

c) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZSR-06 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

d) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZSR-07

e) oświadczenie o TERMINIE I OKRESIE na jaki został udzielony URLOP WYCHOWAWCZY - załącznik nr ZSR-08

f) oświadczenie o NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - załącznik nr ZSR-10

g) oświadczenie POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA - załącznik nr ZSR-12

h) w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1c

- gdy członek rodziny przebywa na terenie Wielkiej Brytanii należy wypełnić również oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Wielkiej Brytanii- załącznik 13

- gdy członek rodziny przebywa na terenie Holandii należy wypełnić również oświadczenie
o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Holandii - załącznik 14

i) wzór zaświadczenia o dochodach (dla osób zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym) - załącznik nr 9

 

2. Wniosek o ustalenie prawa do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO -

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - PRZYKŁADOWY WZÓR - okres 2022/2023

Załączniki do wniosku:

a) załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - załącznik nr SR-4Z (załącznik należy wypełnić w przypadku gdy w skład rodziny przekracza liczbę 6)

b)  OŚWIADCZENIE osoby ubiegającej się czy było wnoszone lub nie było wnoszone odwołanie
od orzeczenia o niepełnoprawności lub stopniu niepełnosprawności - załącznik 1a

c) oświadczenie NIEZBĘDNE do ustalenia prawa do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - załącznik nr 9a

d) oświadczenie DO ZGŁOSZENIA WNIOSKODAWCY DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO/ZDROWOTNEGO - załącznik nr 3b

e) oświadczenie DO ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (wypełnić w przypadku chęci zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: dzieci, współmałżonek) - załącznik 10b

f) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZSR-05 

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE - PRZYKŁADOWY WZÓR - okres 2022/2023

g) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZSR-06 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

h) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZSR-07 

i) oświadczenie o NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - załącznik nr ZSR-10

j) w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1c

k) wzór zaświadczenia o dochodach (dla osób zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym) - załącznik nr 9

 

3. Wniosek o ustalenie prawa do JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ("BECIKOWE") 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - PRZYKŁADOWY WZÓR

Załączniki do wniosku:

a) załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - załącznik nr SR-2Z (załącznik należy wypełnić w przypadku gdy liczba dzieci na które wnioskujesz przekracza liczbę 4)

b) wzór zaświadczenia lekarskiego - załącznik 4a

c) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZSR-05 

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE - PRZYKŁADOWY WZÓR - okres 2022/2023

d) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZSR-06 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

e) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZSR-07 

f) wzór zaświadczenia o dochodach (dla osób zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym) - załącznik nr 9

 

4. Wniosek o przyznanie JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA ("GMINNE BECIKOWE") 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - PRZYKŁADOWY WZÓR

Załączniki do wniosku:

a) wzór zaświadczenia lekarskiego - załącznik 4a

b) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZSR-05 

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE - PRZYKŁADOWY WZÓR

c) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZSR-06 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

d) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZSR-07 

e) wzór zaświadczenia o dochodach (dla osób zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym)

 

WNIOSKI DO POBRANIA - na okres świadczeniowy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego

1. Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - PRZYKŁADOWY WZÓR - okres 2022/2023

Załączniki do wniosku:

a) załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - załącznik nr FA-1Z (załącznik należy wypełnić w przypadku gdy liczba osób uprawnionych, na które wnioskujesz przekracza liczbę 4)

b) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZFA-03 

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE PRZYKŁADOWY WZÓR - okres 2022/2023

c) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZFA-04 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

d) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZFA-05 

e) oświadczenie o BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW - załącznik nr ZFA-06

f) oświadczenie o osobach zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny - załącznik nr ZFA

i) wzór zaświadczenia o dochodach (dla osób zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym) - załącznik nr 9

 

WNIOSKI DO POBRANIA - świadczenia przyznawane bez względu na okres zasiłkowy/świadczeniowy


1. Wniosek o ustalenie prawa do ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO- załącznik SR3

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - PRZYKŁADOWY WZÓR

 

Załączniki do wniosku:

a) OŚWIADCZENIE osoby ubiegającej się czy było wnoszone lub nie było wnoszone odwołanie
od orzeczenia o niepełnoprawności lub stopniu niepełnosprawności - załącznik 1a

b) w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1c


2. Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO - załącznik nr SR5

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - PRZYKŁADOWY WZÓR

Załączniki do wniosku:

a) OŚWIADCZENIE osoby ubiegającej się czy było wnoszone lub nie było wnoszone odwołanie od orzeczenia o niepełnoprawności lub stopniu niepełnosprawności - załącznik 1a

b) oświadczenie NIEZBĘDNE do ustalenia prawa do ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO - załącznik 3a

c) oświadczenie DO ZGŁOSZENIA WNIOSKODAWCY DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO/ZDROWOTNEGO - załącznik nr 3b

d) oświadczenie DO ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (wypełnić w przypadku chęci zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: dzieci, współmałżonek) - załącznik 10b

e) oświadczenie o NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - załącznik nr ZSR10

f) w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 13. Wniosek o ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 


a) OŚWIADCZENIE osoby ubiegającej się czy było wnoszone lub nie było wnoszone odwołanie
od orzeczenia o niepełnoprawności lub stopniu niepełnosprawności - załącznik 1a

b) oświadczenie DO ZGŁOSZENIA WNIOSKODAWCY DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO/ZDROWOTNEGO - załącznik 3b

c) oświadczenie DO ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (należy wypełnić w przypadku chęci zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: dzieci, współmałżonek) - załącznik 10b

 

4. Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO - załącznik nr SR-7

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - PRZYKŁADOWY WZÓR

w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1

 

5. Wniosek o ustalenie prawa do JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - załącznik nr 12

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - PRZYKŁADOWY WZÓR 

w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1

 

POZOSTAŁE DRUKI DO POBRANIA

1. Druk podania o wydanie zaświadczenia - załącznik 7

2. Druk dotyczący FORMY PŁATNOŚCI - załącznik 8

3. Wzór zaświadczenia o dochodach (dla osób zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym) - załącznik 9

 

WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI W WERSJI HYBRYDOWEJ (w języku polskim i ukraińskim)

 

1. Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (SR-1)

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (SR-1Z)

3. Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia sie dziecka (SR-2)

4. Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (SR-3)

5. Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (SR-4)

6. Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (SR-5)

7. Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (SR-7)

8. Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytyłu urodzenia się dziecka (Za Życiem)

9. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (ZSR-05)

10. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny (ZSR-07)

11. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy (ZSR-08)

12. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (ZSR-12)

13. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie (ZSR-10)

14. Oświadczenie wnioskodawcy będącego opiekunem tymczasowym (OSR-02) 

15. Oświadczenie wnioskodawcy o nieprzebywaniu małżonka lub drugiego rodzica na terytorium RP (OSR-01)

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
zał. 8 Druk dotyczący formy płatności załącznik RB.doc 2012-01-03 08:48:36 Buława Elzbieta
zał. 10b oświadczenie do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny załącznik UBCZRZO.doc 2014-05-15 09:21:14 Buława Elzbieta
zał. 3b oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego załącznik UBSZO.doc 2015-11-05 11:51:42 Buława Elzbieta
zał. 1d zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły załącznik szkoła.doc 2016-01-04 12:49:48 Buława Elzbieta
zał. 1e zaświadczenie/oświadczenie o uszczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej załącznik szkoła wyższa.doc 2016-01-04 12:50:35 Buława Elzbieta
zał. 6d zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej załącznik szkoła FA.doc 2016-01-04 13:45:28 Buława Elzbieta
zał. 7 Druk podania o wydanie zaświadczenia załącznik ZAS (2).doc 2016-04-25 09:11:09 Buława Elzbieta
SR1Z - załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego załącznik SR1Z.doc 2017-07-27 13:39:49 Buława Elzbieta
ZSR06 - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne załącznik ZSR06.doc 2017-07-27 13:40:53 Buława Elzbieta
ZSR07 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego załącznik ZSR07.doc 2017-07-27 13:41:24 Buława Elzbieta
ZSR08 - oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy załącznik ZSR08.doc 2017-07-27 13:41:53 Buława Elzbieta
ZSR10 - oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem załącznik ZSR10.doc 2017-07-27 13:42:54 Buława Elzbieta
ZSR12 - oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania załącznik ZSR12.doc 2017-07-27 13:43:28 Buława Elzbieta
SR4Z - załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego załącznik SR4Z.doc 2017-07-27 13:56:43 Buława Elzbieta
FA1Z - załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego załącznik FA1Z.doc 2017-07-27 13:58:11 Buława Elzbieta
ZFA04 - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne załącznik ZFA04.doc 2017-07-27 13:59:01 Buława Elzbieta
ZFA05 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego załącznik ZFA05.doc 2017-07-27 13:59:25 Buława Elzbieta
ZFA06 - oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów załącznik ZFA06.doc 2017-07-27 13:59:54 Buława Elzbieta
ZFA - oświadczenie o o osobach zobowiązanych do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny załącznik ZFA.doc 2017-07-27 14:00:36 Buława Elzbieta
SR2Z - załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ("becikowe") załącznik SR2Z.doc 2017-11-02 14:58:29 Buława Elzbieta
zał. 1a oświadczenie czy było wnoszone odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności załącznik ODO.doc 2018-05-15 14:15:48 Buława Elzbieta
zał. 9a - oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego załącznik OSZO.doc 2020-01-08 13:37:55 Gajcy Kamila
zał.3a - oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielegnacyjnego załącznik OSP.doc 2020-01-08 13:39:30 Gajcy Kamila
zał. 1c Formularz ROPS załącznik formularz ROPS.doc 2020-01-08 13:40:09 Gajcy Kamila
SR2Z - załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ("becikowe") załącznik SR2 (JZ).doc 2020-07-08 14:05:24 Gajcy Kamila
zał. 10 Wniosek o zasiłek dla opiekuna załącznik ZDO.doc 2020-12-08 09:04:16 Gajcy Kamila
zał. 12 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka ("Za życiem") załącznik JŚ.doc 2020-12-08 10:54:08 Gajcy Kamila
ZFA-03 Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu załącznik ZFA03 (ON).doc 2021-01-28 14:24:38 Buława Elzbieta
zał. 13 Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Wielkiej Brytanii załącznik FORMULARZ WLB.docx 2021-02-03 11:45:16 Buława Elzbieta
zał. 14 Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Holandii załącznik FORMULARZ Holandia.docx 2021-02-03 11:46:20 Buława Elzbieta
zał. 4a wzór zaświadczenia lekarskiego załącznik ZJZ.doc 2021-04-13 12:22:51 Gajcy Kamila
SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego załącznik SZO (SR4) okres 20202021.doc 2021-07-05 11:15:14 Gajcy Kamila
ZSR-05 Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu załącznik ZSR05 (ON).doc 2021-07-05 11:37:56 Gajcy Kamila
ZSR-05 Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu 2021/2022 załącznik ZSR05(ON).doc 2021-07-05 11:52:01 Gajcy Kamila
FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego załącznik OFA (FA1).doc 2021-07-05 12:05:14 Gajcy Kamila
FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2021/2022 załącznik OFA (FA1).doc 2021-07-05 12:08:24 Gajcy Kamila
SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego załącznik ZP (SR3).doc 2021-07-05 12:31:02 Gajcy Kamila
zał.9 wzór zaświadczenia o dochodach załącznik wzór zaśw. o doch (1).doc 2021-07-08 08:07:54 Gajcy Kamila
SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ("becikowe") załącznik JZ (SR2).doc 2021-11-02 07:39:36 Gajcy Kamila
zał. 5 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ("gminne becikowe") załącznik JZG.doc 2021-11-02 08:34:29 Gajcy Kamila
zał.1 oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu załącznik ZFA03 (ON).doc 2021-11-02 14:52:50 Gajcy Kamila
SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego załącznik ZP (SR3).doc 2021-12-20 08:44:03 Gajcy Kamila
SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego załącznik ŚP (SR5).doc 2021-12-20 08:44:44 Gajcy Kamila
SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 2021/2022 załącznik ZR (SR1).doc 2021-12-20 08:46:30 Gajcy Kamila
SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego załącznik ŚR (SR7).doc 2021-12-20 08:50:18 Gajcy Kamila
SR-4 wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 2021/2022 załącznik SZO (SR4).doc 2021-12-20 09:03:37 Gajcy Kamila
załącznik do wniosku _40 zł załącznik załacznik do wniosku_40 zł.docx 2022-03-22 08:29:26 Gajcy Kamila
wniosek_40zł załącznik wniosek_40 zł.docx 2022-03-23 08:23:25 Gajcy Kamila
wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy załącznik wzór wniosku - świadczenie pienieżne.pdf 2022-03-23 12:53:58 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (Ukraina) załącznik SR -1 v7_c (1)ZR.doc 2022-03-28 08:43:53 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (Ukraina) załącznik SR-2 v7a (1) JZ.doc 2022-03-28 08:45:30 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (Ukraina) załącznik SR-3_v6a ZP.doc 2022-03-28 08:47:05 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (Ukraina) załącznik SR-4_v7b SZO.doc 2022-03-28 08:47:40 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (Ukraina) załącznik SR-5_v7a ŚP.doc 2022-03-28 08:48:09 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (Ukraina) załącznik SR-7_v7a ŚR.doc 2022-03-28 08:48:40 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Za Życiem (Ukraina) załącznik Wniosek Za życiem.docx 2022-03-28 08:50:59 Gajcy Kamila
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (Ukraina) załącznik ZSR-05_v5a (1) NIEOPODATKOWANE.doc 2022-03-28 08:52:11 Gajcy Kamila
Oświadczenie wnioskodawcy o nieprzebywaniu małżonka lub drugiego rodzica dziecka na terytorium RP (Ukraina) załącznik OSR-01 ukraiński (3).docx 2022-04-05 11:37:52 Gajcy Kamila
Oświadczenie wnioskodawcy o nieprzebywaniu małżonka lub drugiego rodzica dziecka na terytorium RP załącznik OSR-01 po polsku (4).pdf 2022-04-05 11:38:08 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (pol-ukr) załącznik SR-1_(pol-ukr)_2 ZR.pdf 2022-04-05 12:51:30 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (pol-ukr) załącznik SR-3_(pol-ukr) ZP.pdf 2022-04-05 12:53:07 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (pol-ukr) załącznik SR-4_(pol-ukr) SZO.pdf 2022-04-05 12:54:16 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (pol-ukr) załącznik SR-5_(pol-ukr) ŚP.pdf 2022-04-05 12:55:09 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (pol-ukr) załącznik SR-7_(pol-ukr) ŚR.pdf 2022-04-05 12:55:46 Gajcy Kamila
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Za Życiem (pol-ukr) załącznik Wniosek_Za_zyciem(pol-ukr).pdf 2022-04-05 12:56:17 Gajcy Kamila
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ZSR-07 (pol-ukr) załącznik ZSR_-_07(pol-ukr) gosp. rolne.pdf 2022-04-05 12:59:50 Gajcy Kamila
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu ZSR-05 (pol-ukr) załącznik ZSR-05(pol-ukr) nieopodatkowane.pdf 2022-04-05 13:00:50 Gajcy Kamila
Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy ZSR-08 (pol-ukr) załącznik ZSR-08_(pol-ukr) urlop wych..pdf 2022-04-05 13:02:27 Gajcy Kamila
Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania ZSR-12 (pol-ukr) załącznik ZSR-12(pol-ukr) zameldowanie ucznia.pdf 2022-04-05 13:05:41 Gajcy Kamila
Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem ZSR-10 (pol-ukr) załącznik ZSR-10(pol-ukr) opieka całodobowa.pdf 2022-04-05 13:06:41 Gajcy Kamila
Oświadczenie wnioskodawcy będącego opiekunem tymczasowym OSR-02 (pol-ukr) załącznik OSR-02_(pol-ukr)_1 (1) - opiekun tymczasowy.pdf 2022-04-05 13:08:26 Gajcy Kamila
Oświadczenie wnioskodawcy o nieprzebywaniu małżonka lub drugiego rodzica dziecka na terytorium RP OSR-01 (pol-ukr) załącznik OSR-01_(pol-ukr) przebywanie poza granicami.pdf 2022-04-05 13:10:16 Gajcy Kamila
Załącznik do wniosku na zasiłek rodzinny załącznik SR-1Z_(pol-ukr) zał..pdf 2022-04-05 14:40:23 Gajcy Kamila
Informacja do weryfikacji wniosku_40 zł załącznik informacja do weryfikacji wniosku.docx 2022-04-07 09:57:34 Gajcy Kamila

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 21.02.2010 20:04
Data aktualizacji: 02.11.2022 13:24
Liczba wyświetleń: 53804

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 02.11.2022 13:21 Elzbieta Buława
2 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 01.08.2022 14:42 Elzbieta Buława
3 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 01.08.2022 12:07 Elzbieta Buława
4 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 05.04.2022 14:42 Kamila Gajcy
5 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 05.04.2022 14:17 Kamila Gajcy
6 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 05.04.2022 14:14 Kamila Gajcy
7 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 05.04.2022 13:40 Kamila Gajcy
8 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 05.04.2022 12:48 Kamila Gajcy
9 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 05.04.2022 12:48 Kamila Gajcy
10 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 05.04.2022 11:52 Kamila Gajcy
11 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 05.04.2022 11:46 Kamila Gajcy
12 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 05.04.2022 11:39 Kamila Gajcy
13 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 05.04.2022 11:30 Kamila Gajcy
14 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 28.03.2022 10:03 Kamila Gajcy
15 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 28.03.2022 10:00 Kamila Gajcy
16 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 28.03.2022 09:52 Kamila Gajcy
17 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 28.03.2022 09:25 Kamila Gajcy
18 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 28.03.2022 09:22 Kamila Gajcy
19 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 28.03.2022 09:18 Kamila Gajcy
20 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 28.03.2022 09:10 Kamila Gajcy