button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-21 20:04:17

Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


 

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2017/2018 PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 ROKU.

 

WAŻNE!

Wnioski zawierają szczegółowe pouczenia oraz informacje dotyczące jego wypełnienia.

Wnioski należy uważnie przeczytać i stosować się do wskazówek w nim zawartych.

 

WNIOSKI DO POBRANIA - na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający sie od dnia 1 listopada 2017 r.

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - załącznik SR1

Załączniki do wniosku:

a) załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - załącznik nr SR1Z (załącznik należy wypełnić w przypadku gdy liczba dzieci na które wnioskujesz przekracza liczbę 4)

b) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZSR05 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

c) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZSR06 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

d) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZSR07 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

e) oświadczenie o TERMINIE I OKRESIE na jaki został udzielony URLOP WYCHOWAWCZY - załącznik nr ZSR08

f) oświadczenie o NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIZ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - załącznik nr ZSR10

g) oświadczenie POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA - załącznik nr ZSR12

h) w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1c oraz POUCZENIE dot. informowania o zmianach ww sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 1k

 

2. Wniosek o ustalenie prawa do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - załącznik nr SR04

Załączniki do wniosku:

a) załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - załącznik nr SR4Z (załącznik należy wypełnić w przypadku gdy w skład rodziny przekracza liczbę 6)

b) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZSR05 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

c) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZSR06 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

d) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZSR07 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

e) oświadczenie o NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIZ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - załącznik nr ZSR10

f) w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1c oraz POUCZENIE dot. informowania o zmianach ww sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 1k

 

WNIOSKI DO POBRANIA - na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający sie od dnia 1 października 2017 r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - załącznik nr FA1

Załączniki do wniosku:

a) załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - załącznik nr FA1Z (załącznik należy wypełnić w przypadku gdy liczba osób uprawnionych, na które wnioskujesz przekracza liczbę 4)

b) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZFA03 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

c) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZFA04 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

d) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZFA05 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód w 2016 r.; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

e) oświadczenie o BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW - załącznik nr ZFA06

f) oświadczenie o osobach zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny - załącznik nr ZFA

 

 

WNIOSKI NA OKRES 2016/2017 PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

 

WNIOSKI DO POBRANIA - na okres kończący się dnia 31 października 2017 r.

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - załącznik 1


Obowiązkowe załączniki do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

a) oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30r i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) (oświadczenie wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny) - załącznik 1a

b) oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oświadczenie wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny) - załącznik 1b

c) W przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić formularz (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych - załącznik 1c oraz pouczenie dot. informowania o zmianach ww sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy. - załącznik nr 1k

 

Pozostałe oświadczenia w zależności od sytuacji rodziny:

d) zaświadczenie / oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - załącznik nr 1d

e) zaświadczenie / oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej - załącznik nr 1e2. Wniosek o ustalenie prawa do JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ("BECIKOWE") - załącznik 4


Załączniki do wniosku o przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ("becikowe"):

a) wzór zaświadczenia lekarskiego - załącznik 4a

b) oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) (oświadczenie wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny) - załącznik 1a

c) oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oświadczenie wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny) - załącznik 1b


3. Wniosek o przyznanie JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA ("GMINNE BECIKOWE") - załącznik nr 5


Załączniki do wniosku o przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ("gminne becikowe"):

a) oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) (oświadczenie wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny) - załącznik 1a

b) oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oświadczenie wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny) - załącznik 1b

 

4. Wniosek o ustalenie prawa do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - załącznik nr 9

Obowiązkowe załączniki do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

a) oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - załącznik nr 9a

b) oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego - załącznik nr 3b

c) oświadczenie o zgłoszeniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (wypełnić w przypadku chęci zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: dzieci, współmałżonek) - załącznik 10b

d) oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) (oświadczenie wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny) - załącznik nr 1a

e) oświadczenie członka rodziny rozliczającego sie na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oświadczenie wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny) - załącznik 1b

 

WNIOSKI DO POBRANIA - świadczenia przyznawane bez względu na okres zasiłkowy


1. Wniosek o ustalenie prawa do ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO - załącznik SR3


2.
Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO - załącznik nr 3

Obowiązkowe załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

a) oświadczenie do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - załącznik 3a

b) oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego - załącznik 3b

c) oświadczenie o zgłoszeniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (wypełnić w przypadku chęci zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: dzieci, współmałżonek) - załącznik 10b

Pozostałe oświadczenia w zależności od sytuacji rodziny:

d) oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - załącznik nr 1h


3. Wniosek o ZASIŁEK DLA OPIEKUNA - załącznik 10

a) oświadczenie do zgłoszenia wnioskodawcy do ubezpieczenia zdrowotnego/społecznego - załącznik 3b

b) oświadczenie do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (należy wypełnić w przypadku chęci zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: dzieci, współmałżonek) - załącznik 10b

4. Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO - załącznik nr 11

 

5. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - załącznik nr 12

 

 POZOSTAŁE DRUKI DO POBRANIA

1. Druk podania o wydanie zaświadczenia - załącznik 7


2. Druk dotyczący FORMY PŁATNOŚCI - załącznik 8

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
zał. 1b oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres załącznik ORSR.doc 2012-01-03 08:23:09 Buława Elzbieta
zał. 8 Druk dotyczący formy płatności załącznik RB.doc 2012-01-03 08:48:36 Buława Elzbieta
zał. 4a wzór zaświadczenia lekarskiego załącznik ZJZ.doc 2012-01-03 08:53:38 Buława Elzbieta
zał. 10b oświadczenie do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny załącznik UBCZRZO.doc 2014-05-15 09:21:14 Buława Elzbieta
zał. 9a oświadczenie do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego załącznik OSZO.doc 2014-10-14 12:34:31 Buława Elzbieta
zał. 10 Wniosek o zasiłek dla opiekuna załącznik wniosek zo-1.doc 2015-05-27 14:00:05 Wojdag Justyna
zał. 3b oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego załącznik UBSZO.doc 2015-11-05 11:51:42 Buława Elzbieta
zał. 3a oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego załącznik OSP.doc 2016-01-04 09:13:36 Buława Elzbieta
zał. 1a oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych załącznik ONSR.doc 2016-01-04 09:18:39 Buława Elzbieta
zał. 9a oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego załącznik OSZO.doc 2016-01-04 09:41:14 Buława Elzbieta
zał. 1d zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły załącznik szkoła.doc 2016-01-04 12:49:48 Buława Elzbieta
zał. 1e zaświadczenie/oświadczenie o uszczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej załącznik szkoła wyższa.doc 2016-01-04 12:50:35 Buława Elzbieta
zał. 6d zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej załącznik szkoła FA.doc 2016-01-04 13:45:28 Buława Elzbieta
zał. 1c formularz (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa do wypłaty świadczeń rodzinnych załącznik ROPS.doc 2016-04-15 09:14:35 Buława Elzbieta
zał. 7 Druk podania o wydanie zaświadczenia załącznik ZAS (2).doc 2016-04-25 09:11:09 Buława Elzbieta
zał. 1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego załącznik ZR.doc 2016-11-18 13:06:37 Buława Elzbieta
zał. 3 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego załącznik SP.doc 2016-11-18 13:10:12 Buława Elzbieta
zał. 4 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka załącznik JZ.doc 2016-11-18 13:11:05 Buława Elzbieta
zał. 9 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego załącznik SZO.doc 2016-11-18 13:14:10 Buława Elzbieta
zał. 5 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ("gminne becikowe") załącznik GM2012.doc 2016-11-18 13:17:42 Buława Elzbieta
zał. 11 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego załącznik SR.doc 2016-11-18 13:18:39 Buława Elzbieta
zał. 1k - Formularz "Pouczenie dot. informowania o zmianach w sytuacji rodziny majacych wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy" załącznik Pouczenie do formularza ROPS.pdf 2016-11-29 14:50:51 Wojdag Justyna
zał. 12 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie r załącznik JŚ.doc 2017-01-02 12:15:30 Buława Elzbieta
SR1 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego załącznik SR1.doc 2017-07-27 13:39:12 Buława Elzbieta
SR1Z - załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego załącznik SR1Z.doc 2017-07-27 13:39:49 Buława Elzbieta
ZSR05 - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu załącznik ZSR05.doc 2017-07-27 13:40:28 Buława Elzbieta
ZSR06 - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne załącznik ZSR06.doc 2017-07-27 13:40:53 Buława Elzbieta
ZSR07 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego załącznik ZSR07.doc 2017-07-27 13:41:24 Buława Elzbieta
ZSR08 - oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy załącznik ZSR08.doc 2017-07-27 13:41:53 Buława Elzbieta
ZSR10 - oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem załącznik ZSR10.doc 2017-07-27 13:42:54 Buława Elzbieta
ZSR12 - oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania załącznik ZSR12.doc 2017-07-27 13:43:28 Buława Elzbieta
SR4 - Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego załącznik SR4.doc 2017-07-27 13:55:45 Buława Elzbieta
SR4Z - załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego załącznik SR4Z.doc 2017-07-27 13:56:43 Buława Elzbieta
FA1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego załącznik FA1.doc 2017-07-27 13:57:48 Buława Elzbieta
FA1Z - załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego załącznik FA1Z.doc 2017-07-27 13:58:11 Buława Elzbieta
ZFA03 - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu załącznik ZFA03.doc 2017-07-27 13:58:38 Buława Elzbieta
ZFA04 - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne załącznik ZFA04.doc 2017-07-27 13:59:01 Buława Elzbieta
ZFA05 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego załącznik ZFA05.doc 2017-07-27 13:59:25 Buława Elzbieta
ZFA06 - oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów załącznik ZFA06.doc 2017-07-27 13:59:54 Buława Elzbieta
ZFA - oświadczenie o o osobach zobowiązanych do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny załącznik ZFA.doc 2017-07-27 14:00:36 Buława Elzbieta
SR3 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego załącznik SR-3.doc 2017-10-02 10:06:10 Buława Elzbieta

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 21.02.2010 20:04
Data aktualizacji: 02.10.2017 10:17
Liczba wyświetleń: 30673

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 02.10.2017 10:07 Elzbieta Buława
2 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 02.10.2017 09:59 Elzbieta Buława
3 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 14:39 Elzbieta Buława
4 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 14:06 Elzbieta Buława
5 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 13:54 Elzbieta Buława
6 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 13:49 Elzbieta Buława
7 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 13:45 Elzbieta Buława
8 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 13:02 Elzbieta Buława
9 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 12:08 Elzbieta Buława
10 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 11:37 Elzbieta Buława
11 Wnioski i załączniki do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 27.07.2017 11:28 Elzbieta Buława
12 Wnioski i załączniki do pobrania (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 24.07.2017 15:21 Justyna Wojdag
13 Wnioski i załączniki do pobrania (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 24.07.2017 15:20 Justyna Wojdag
14 Wnioski i załączniki do pobrania (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 24.07.2017 15:20 Justyna Wojdag
15 Wnioski i załączniki do pobrania (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 02.01.2017 12:19 Elzbieta Buława
16 Wnioski i załączniki do pobrania (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 01.12.2016 12:32 Justyna Wojdag
17 Wnioski i załączniki do pobrania (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 18.11.2016 13:23 Elzbieta Buława
18 Wnioski i załączniki do pobrania (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 18.11.2016 13:07 Elzbieta Buława
19 Wnioski i załączniki do pobrania (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 25.04.2016 11:29 Elzbieta Buława
20 Wnioski i załączniki do pobrania 25.04.2016 09:12 Elzbieta Buława