button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-07-18 23:14:40

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg. 1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl 2) Dane osobowe przetwarzane są w celu: - wydania zaświadczenia w sprawie objęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach Dane osobowe przechowywane są przez 10 lat. - przyjmowania zgłoszeń oraz wydawania decyzji na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dane osobowe przechowywane są przez 5 lat. 3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 4) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 5) Posiadają Państwo prawo do: - dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, - złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. więcej...

1 |