button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-07-18 22:22:20

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg. 1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl 2) Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko oraz wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 4) Dane osobowe przechowywane są 10 lat. 5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 6) Posiadają Państwo prawo do: - dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, - złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. więcej...

1 |