button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-07-18 21:54:35

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg. 1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl 2) Dane osobowe przetwarzane są w celu: - wydania pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie i zbieranie odpadów na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, - przyjmowanie informacji w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu, na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. 3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 4) Dane osobowe przechowywane są 5 lat. 5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 6) Posiadają Państwo prawo do: - dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, - złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. więcej...

1 |