button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2004-09-28 13:28:20

INFORMACJE OGÓLNE


 

DEPARTAMENT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLĄGU
POKOJE 403-406 (III piętro). 
 


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
ZAMAWIAJĄCYM jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
WYKONAWCĄ jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

Zamówienie publiczne może być udzielone w trybie:

 • przetargu nieograniczonego,
 • przetargu ograniczonego,
 • negocjacji z ogłoszeniem,
 • dialogu konkurencyjnego,
 • negocjacji bez ogłoszenia,
 • zamówienia z wolnej ręki,
 • zapytania o cenę,
 • partnerstwa innowacyjnego,
 • licytacji elektronicznej


Postępowanie kończy się wyborem oferty najkorzystniejszej wykonania zamówienia lub unieważnieniem postępowania.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Wszczęcie postępowania w trybach przetargowych, negocjacji z ogłoszeniem, licytacji elektronicznej, partnerstwa innowacyjnego oraz dialogu konkurencyjnego następuje z chwilą jego ogłoszenia.
 2. Wszczęcie postępowania w trybach: zapytanie o cenę, negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki, następuje z chwilą przekazania zaproszenia do udziału w postępowaniu.
 3. Wszczęcie postępowania w trybie licytacji elektronicznej następuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz na stronie, na której będzie prowadzona licytacja.
 4. Ogłoszenia
 • zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu (parter),
 • zamieszcza się na stronie internetowej  www.umelblag.pl
 • zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych /BZP/ www.uzp.gov.pl (jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 30 000 euro, a jest mniejsza od kwoty 221 000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi i kwoty 5 548 000 euro przy zamówieniach na roboty budowlane)
 • publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę 221 000 euro dla dostaw lub usług i kwotę 5 548 000 euro dla robót budowlanych)
  Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.


 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Maciejczyk
Osoba publikująca: Katarzyna Maciejczyk
Data wytworzenia:
Data publikacji: 28.09.2004 12:28
Data aktualizacji: 04.03.2019 08:57
Liczba wyświetleń: 5675