button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-07-17 14:42:26

KLAUZULA INFORMACYJNA


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. - informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy - Miasta Elbląg – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Winna 9;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu: e-mail: joanna.rejewska@mops.elblag.pl  

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i pkt f oraz art. 9 ust. 2 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu;

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt;

6)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa,               ul. Stawki 2;

 

9) dane nie będą podlegały profilowaniu. Jednak mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu; 

10) administrator nie  planuje dalszego przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;

11) administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 17.07.2019 13:42
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 118

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował