button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-02-18 11:04:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.02.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w dniu 14.02.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.39.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej i kanałowej na preizolowaną sieć ciepłowniczą układaną w gruncie w rejonie ulic Królewieckiej, Piłsudskiego, Moniuszki w Elblągu - na terenie działek nr 3/8, 3/19, 4, 202/3, 1 (obr. 9), 166/1, 166/2, 164/20, 164/30, 164/23, 161/41 (obr. 10).

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w dniu 14.02.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.39.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej i kanałowej na preizolowaną sieć ciepłowniczą układaną w gruncie w rejonie ulic Królewieckiej, Piłsudskiego, Moniuszki w Elblągu - na terenie działek nr 3/8, 3/19, 4, 202/3, 1 (obr. 9), 166/1, 166/2, 164/20, 164/30, 164/23, 161/41 (obr. 10).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania  mogą  zapoznać się  z  treścią wydanej decyzji w  Departamencie Urbanistyki  i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Marcin Skowroński
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 18.02.2019 10:04
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 114

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował