button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-01-10 12:49:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.01.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci ciepłowniczej napowietrznej i kanałowej na preizolowaną sieć ciepłowniczą układaną w gruncie, w rejonie ulic Królewieckiej, Piłsudskiego, Moniuszki - na terenie działek nr 3/8, 3/19, 4, 202/3, 1 (obr. 9); 166/1, 166/2, 164/20, 164/30, 164/23, 161/41 (obr. 10).

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci ciepłowniczej napowietrznej i kanałowej na preizolowaną sieć ciepłowniczą układaną w gruncie, w rejonie ulic Królewieckiej, Piłsudskiego, Moniuszki - na terenie działek nr 3/8, 3/19, 4, 202/3, 1 (obr. 9); 166/1, 166/2, 164/20, 164/30, 164/23, 161/41 (obr. 10).

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Marcin Skowroński
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 10.01.2019 11:49
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 58

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował