button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-01-07 10:15:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.01.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na terenie działek nr: 63, 75, 70/67, 70/69 i 70/33 (obr. 4) położonych w obrębie ul. Janusza Korczaka w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na terenie działek nr: 63, 75, 70/67, 70/69 i 70/33 (obr. 4) położonych w obrębie ul. Janusza Korczaka w Elblągu. W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Joanna Leszczyńska
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.01.2019 09:15
Data aktualizacji: 07.01.2019 09:17
Liczba wyświetleń: 123

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.01.2019 rok 07.01.2019 09:15 Agnieszka Stemporzecka