button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-12-24 10:46:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.12.2018 r.


zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o. w Warszawie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.32.2018.JL z dnia 24.12.2018 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie wolnostojącej wieży o wysokości całkowitej do 62 m dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży na części działki nr 468 (obręb 27) położonej przy ul. Witkiewicza w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o. w Warszawie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.32.2018.JL z dnia 24.12.2018 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie wolnostojącej  wieży o wysokości całkowitej do 62 m dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży na części działki nr 468 (obręb 27) położonej przy ul. Witkiewicza w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg, w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Joanna Leszczyńska
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 24.12.2018 09:46
Data aktualizacji: 24.12.2018 09:47
Liczba wyświetleń: 79

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.12.2018 rok 24.12.2018 09:46 Agnieszka Stemporzecka