button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-12-20 11:25:58

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.12.2018 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr: 387/4 i 387/2 (obr. 10) przy ul. Cichej w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr: 387/4 i 387/2 (obr. 10) przy ul. Cichej
w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 20.12.2018 10:25
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 57

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował