button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-12-07 09:24:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.12.2018 r.


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w dniu 05.12.2018 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.35.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacji sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Owocowej, Żeglarskiej, Pionierskiej w Elblągu - na terenie działek nr 486, 487, 488, 489/1, 514, 513, 515, 457/2, 451/2, 451/1, 391/7, 516/3, 454, obr. 10.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w dniu 05.12.2018 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.35.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

modernizacji sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Owocowej, Żeglarskiej, Pionierskiej w Elblągu - na terenie działek nr 486, 487, 488, 489/1, 514, 513, 515, 457/2, 451/2, 451/1, 391/7, 516/3, 454, obr. 10.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania  mogą zapoznać się  z  treścią wydanej decyzji  w  Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni     od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia     14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się     do decyzji,    określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Marcin Skowroński
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.12.2018 08:24
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 58

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował