button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-11-22 10:52:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.11.2018 rok


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie, złożony w dniu 13.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 2/5, 30 i 37 (obr. 4) położonych w rejonie ulic: Lubelskiej i Korczaka w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie, złożony w dniu 13.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 2/5, 30 i 37 (obr. 4) położonych w rejonie ulic: Lubelskiej i Korczaka w Elblągu

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Joanna Leszczyńska
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 22.11.2018 09:52
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 68

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował