button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-11-19 11:57:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.11.2018 rok


zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o. w Warszawie złożony w dniu 04.09.2018 r., uzupełniony ostatecznie w dniu 14.11.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wolnostojącej wieży o wysokości całkowitej do 62 m dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży na części działki nr 468 (obręb 27) położonej przy ul. Witkiewicza w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o. w Warszawie złożony w dniu 04.09.2018 r., uzupełniony ostatecznie w dniu 14.11.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie wolnostojącej  wieży o wysokości całkowitej do 62 m dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży na części działki nr 468 (obręb 27) położonej przy ul. Witkiewicza w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia  w  Departamencie   Urbanistyki i Architektury Urzędu   Miejskiego w   Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Joanna Leszczyńska
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 19.11.2018 10:57
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 100

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował