button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-11-19 11:45:30

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.11.2018 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.34.2018.JL z dnia 14.11.2018 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 466/4, 469 i 503 (obr. 18) położonych w obrębie ulicy Ułańskiej w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.34.2018.JL z dnia 14.11.2018 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 466/4, 469  i 503 (obr. 18) położonych w obrębie ulicy Ułańskiej w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego
w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Od decyzji  służy    stronom odwołanie do   Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu   za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg, w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Joanna Leszczyńska
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 19.11.2018 10:45
Data aktualizacji: 19.11.2018 10:47
Liczba wyświetleń: 59

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.11.2018 rok 19.11.2018 10:45 Agnieszka Stemporzecka