button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-10-01 14:23:23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.09.2018 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.30.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr 145,172/1 obr. 27 przy ul.Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku – Oddział w Olsztynie, w dniu 27.09.2018 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.30.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr 145,172/1 obr. 27 przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Marcin Skowroński
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 01.10.2018 13:23
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 78

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował