button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-08-17 10:54:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.08.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.22.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek 72, 68/2, obr. 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z/s w Sopocie, w dniu 16.08.2018 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.22.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek 72, 68/2, obr. 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Marcin Skowroński
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 17.08.2018 09:54
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 110

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował