button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-08-09 09:52:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.08.2018 roku


zawiadamiam, że zmieniony został zakres złożonego w dniu 20.07.2018r. wniosku inwestora: Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie. Zmieniony zakres wnioskowanej inwestycji dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 177/3, 190, 185/7, 185/8, 184, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 197/2 obręb 11.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że zmieniony został zakres złożonego w dniu 20.07.2018r. wniosku inwestora: Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie.

Zmieniony zakres wnioskowanej inwestycji dotyczy:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 177/3, 190, 185/7, 185/8, 184, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 197/2 obręb 11.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Marcin Skowroński
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 09.08.2018 08:52
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 98

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował