button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-05-25 11:04:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.05.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.15.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 158/9 i 125/5 (obr. 17) przy ul. Bytomskiej w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 22.05.2018 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.15.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 158/9 i 125/5 (obr. 17) przy ul. Bytomskiej w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 25.05.2018 10:04
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 162

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował