button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-05-09 15:19:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.05.2018 roku


wydanie decyzji o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 2/5, 30 i 37 obr. 4 przy ul. J. Korczaka, Lubelskiej w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 2/5, 30 i 37 obr. 4 przy ul. J. Korczaka, Lubelskiej w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 09.05.2018 14:19
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 114

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował