button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-04-13 14:26:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.04.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.9.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie schodów zewnętrznych do budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu, w ramach inwestycji: „przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku Gimnazjum nr 5” – działka nr 74 obręb 18.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Miasto Elbląg, w dniu 10.04.2018 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.9.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie schodów zewnętrznych do budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu, w ramach inwestycji: „przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku Gimnazjum nr 5” – działka nr 74 obręb 18.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 13.04.2018 14:26
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 135

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował