button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-03-30 11:36:01

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.03.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej przy ul. Malborskiej w Elblągu, na działkach nr 992, 358/8 obręb 22.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek p. Janiny Mackiewicz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci wodociągowej przy ul. Malborskiej w Elblągu, na działkach nr 992, 358/8 obręb 22.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia: 2018-03-30
Data publikacji: 30.03.2018 11:36
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 79

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował