button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-03-27 11:14:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.03.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 2/11 (obr. 5), 628, 796/2 (obr. 27) przy ul. J. Sobieskiego, W. Łokietka w Elblągu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 2/11 (obr. 5), 628, 796/2 (obr. 27) przy ul. J. Sobieskiego, W. Łokietka w Elblągu

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia: 2018-03-27
Data publikacji: 27.03.2018 11:14
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 126

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował