button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-03-27 10:46:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.03.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulic Lubelskiej i ul. Janusza Korczaka w Elblągu na działkach nr 2/5, 30 i 37 obręb 4

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulic Lubelskiej i ul. Janusza Korczaka w Elblągu na działkach nr 2/5, 30 i 37 obręb 4

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia: 20118-03-27
Data publikacji: 27.03.2018 10:46
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 80

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował