button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-02-12 15:20:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.02.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.31.2017.JL z dnia 08.02.2018 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr: 10/11, 10/25 (obręb 20) położonej przy ul. Warmińskiej w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.31.2017.JL z dnia 08.02.2018 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie odcinka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr: 10/11, 10/25 (obręb 20) położonej przy ul. Warmińskiej w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg, w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Joanna Leszczyńska
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 12.02.2018 14:20
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 139

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował