button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-01-12 08:06:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.01.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr 31/16 (obr. 21) położonej przy ul. Aleksandra Fredry w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr 31/16 (obr. 21) położonej przy ul. Aleksandra Fredry w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Joanna Leszczyńska
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia: 2018-01-12
Data publikacji: 12.01.2018 08:06
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 17

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował