button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-12-21 08:05:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 20.12.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.27.2017.DC o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo – usługowo – mieszkalnym przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu – w obrębie działki nr 297 (obr. 4).

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Polkomtel Sp. z o.o. w Warszawie, w dniu 20.12.2017 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.27.2017.DC o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo – usługowo – mieszkalnym przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu – w obrębie działki nr 297 (obr. 4).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia: 2017-12-21
Data publikacji: 21.12.2017 07:05
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 176

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował