button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-12-05 09:06:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.12.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.29.2017.JL z dnia 01.12.2017 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na terenie obejmującym działki nr: 307/31, 329, 840, 305/4 i 327 (obr. 3) oraz 198/1, 214/17 i 214/2 (obr. 11) w obrębie ulic: Matejki, Robotniczej i Płk. Dąbka w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.29.2017.JL z dnia 01.12.2017 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na terenie obejmującym działki nr: 307/31, 329, 840, 305/4 i 327 (obr. 3) oraz 198/1, 214/17 i 214/2 (obr. 11) w obrębie ulic: Matejki, Robotniczej i Płk. Dąbka w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg, w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Joanna Leszczyńska
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia: 2017-12-05
Data publikacji: 05.12.2017 08:06
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 158

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował