button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-11-29 08:40:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.11.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej na terenie położonym przy ul. Okólnik w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 54, 80 obr. 20.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek  JA BROKER Sp. z o.o. Elbląg, ul. Morszyńska 122, złożony w dniu 24.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

Budowie  sieci wodociągowej  na terenie położonym przy ul. Okólnik w Elblągu  – w obrębie działek o numerach:  54, 80  obr. 20.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Mirosława Kosidło
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia: 2017-11-29
Data publikacji: 29.11.2017 07:40
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 202

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował