button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-11-17 14:20:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.11.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.26.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 75, 22/27, 21/8, 22/22, obr. 19.

Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)  zawiadamiam, że na wniosek firmy Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, w dniu 16.11.2017 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.26.2017.MK  ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego,  polegającej na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – w obrębie działek o numerach:  75, 22/27, 21/8, 22/22,  obr. 19.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą  zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu  przy  ul. Łączności 1.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg, w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Mirosława Kosidło
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia: 2017-11-17
Data publikacji: 17.11.2017 13:20
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 157

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował