button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-11-14 09:36:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.11.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.24.2017.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 362, 410/4, 416/3, 864/1 i 864/2 (obr. 27) położonych przy ul. Leopolda Staffa w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42a, została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.24.2017.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 362, 410/4, 416/3, 864/1 i 864/2 (obr. 27) położonych przy ul. Leopolda Staffa w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Ewa Nowosielska
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia: 2017-11-14
Data publikacji: 14.11.2017 08:36
Data aktualizacji: 14.11.2017 09:04
Liczba wyświetleń: 138

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.11.2017 roku 14.11.2017 08:36 Monika Goryszewska