button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-11-06 12:48:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.11.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.25.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 374 (obr. 9) oraz 158/5 i 158/6 (obr. 18).

Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)  zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42,  została wydana decyzja znak:  DUA-U.6733.25.2017.MK  ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego,  polegającej na:

Budowie gazociągu niskiego ciśnienia  na terenie położonym przy ul. Bolesława Chrobrego  w  Elblągu  – w obrębie działek o numerach:   374 (obr. 9) oraz 158/5 i 158/6 (obr. 18).

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą  zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu  przy  ul. Łączności 1.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg, w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Mirosława Kosidło
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 06.11.2017 11:48
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 174

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował