button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-10-31 10:40:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.10.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo – usługowo – mieszkalnym usytuowanym na działce nr 297 obręb 4 przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo – usługowo – mieszkalnym usytuowanym na działce nr 297 obręb 4 przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia: 2017-10-31
Data publikacji: 31.10.2017 09:40
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 225

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował