button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-10-09 10:02:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.10.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 362, 410/4, 416/3, 864/1 i 864/2 (obr. 27) położonych przy ul.Leopolda Staffa w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42a, złożony w dniu 29.09.2017r. (skorygowany w dniu 04.10.2017r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 362, 410/4, 416/3, 864/1 i 864/2 (obr. 27) położonych przy ul.Leopolda Staffa w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Ewa Nowosielska
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia: 2017-10-09
Data publikacji: 09.10.2017 09:02
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 167

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował