button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-10-06 08:13:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.10.2017 roku


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 374 (obr. 9) oraz 158/5 i 158/6 (obr. 18).

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)  oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Olsztynie, złożony w dniu 28.09.2017 r. następnie skorygowany w dniu 04.10.2017 r.,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

Budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu  – w obrębie działek o numerach:  374 (obr. 9) oraz 158/5 i 158/6 (obr. 18).

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Mirosława Kosidło
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia: 2017-10-06
Data publikacji: 06.10.2017 07:13
Data aktualizacji: 06.10.2017 07:49
Liczba wyświetleń: 205

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.10.2017 roku 06.10.2017 07:15 Monika Goryszewska
2 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.05.2017 roku 06.10.2017 07:13 Monika Goryszewska