button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-09-04 13:59:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.09.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.18.2017.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania: „Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej Ø 100 zlokalizowanej przy obiekcie mostowym w Jagodniku (JNI 1026215).” na działkach nr: 9 i 325/1 (obręb 28) przy ul. Królewieckiej w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, w dniu 04.09.2017 r. została wydana  decyzja znak: DUA-U.6733.18.2017.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

przebudowie odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania: „Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej Ø 100 zlokalizowanej przy obiekcie mostowym w Jagodniku (JNI 1026215).” na działkach nr: 9 i 325/1 (obręb 28) przy ul. Królewieckiej w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Hazuka
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 04.09.2017 12:59
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 187

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował