button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-04-06 13:24:32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.04.2017


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie położonym przy ul. Natolińskiej w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 763, 764 (obr. 17).

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)  oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek  firmy Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, złożony w dniu 28.03.2017 r. i uzupełniony w dniu 04.04.2017 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

Budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie położonym przy ul. Natolińskiej w Elblągu  – w obrębie działek o numerach:  763, 764 (obr. 17). 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Mirosława Kosidło
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 06.04.2017 12:24
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 204

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował