button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2016-08-22 07:57:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.08.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 73/8, 73/10, 73/5 oraz 63/10 (obr.18) w rejonie ulic Sienkiewicza i Wspólnej w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy  z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie z dnia 08.08.2016r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 73/8, 73/10, 73/5 oraz 63/10 (obr. 18) w rejonie ulic  Sienkiewicza i Wspólnej w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Prezydent Miasta Elbląg
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 22.08.2016 06:57
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 295

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował