button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2016-06-10 09:57:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.06.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na działkach nr: 54, 56/38, 80, 81/12 (obr. 20) przy ul. Okólnik w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 61 ustawy  z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie z dnia 24.05.2016r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na działkach nr: 54, 56/38, 80, 81/12  (obr. 20) przy ul. Okólnik w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Prezydent Miasta Elbląg
Osoba publikująca: Monika Goryszewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 10.06.2016 08:57
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 277

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował