button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2006-06-08 10:25:42

Regulamin Naboru na Wolne Stanowiska Urzednicze w MOPS


Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w MOPS w Elblągu

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU


 

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu zwany dalej „Regulaminem naboru" określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w MOPS w Elblągu na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 

Ilekroć w regulaminie naboru jest mowa o „wolnym stanowisku" należy przez to
rozumieć stanowisko urzędnicze określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2018 poz. 1260)

 

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru

 

§1

1. Wniosek o przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko sporządza:
1) Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku naboru na kierownicze stanowiska urzędnicze oraz samodzielne stanowiska,
2) Kierownik działu/sekcji w przypadku naboru na stanowiska urzędnicze w podległym mu wydziale/sekcji
2. Wnioskujący przedstawia sporządzony wniosek z załączonym opisem stanowiska pracy do zatwierdzenia Dyrektorowi MOPS.
3. Uzyskanie zgody Dyrektora MOPS powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko, na które sporządzono wniosek.

 

Rozdział II

Etapy naboru

§ 2

1. Ogłoszenie o naborze.
2. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów.
3. Wstępna weryfikacja ofert - analiza złożonych przez kandydatów dokumentów.
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Końcowa weryfikacja kandydatów i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.
6. Ogłoszenie wyników naboru.

 

Rozdział III

Ogłoszenie o naborze

 

§ 3

1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko przygotowuje i przekazuje do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Elbląg, umieszcza  na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS Elbląg ul. Winna 9 pracownik ds. kadr.
2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń do momentu umieszczenia informacji o wynikach naboru.
3. W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta na ogłoszony nabór, termin naboru może być przedłużony. Informacja o tym zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS.

4. Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział IV

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

 

§ 4

1. Po ogłoszeniu naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń, przyjmowane są dokumenty od kandydatów zainteresowanych pracą.
2. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie przyjmowane są tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
3. Nie będą rozpatrywane dokumenty, które wpłyną do MOPS po określonym w ogłoszeniu terminie.
4. Nie będą przyjmowane dokumenty od kandydatów poza ogłoszeniem naboru.

 

Rozdział V

Wstępna weryfikacja ofert - analiza złożonych przez kandydatów dokumentów.

 

§ 5

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów pracownik ds. kadr dokonuje analizy dokumentów złożonych przez kandydatów .
2. Analiza złożonych przez kandydatów dokumentów polega na porównaniu danych zawartych w dokumentach kandydatów z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
3. Nie spełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu powoduje odrzucenie oferty.
Rozdział VI

Końcowa weryfikacja kandydatów i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego
naboru.


§ 6

 

1. Na końcową weryfikację składają się:
a) rozmowa kwalifikacyjna,
b) w szczególnych przypadkach może być przeprowadzony test kwalifikacyjny,
c) wyłonienie kandydata do zatrudnienia.

Rozmowa kwalifikacyjna

 

§ 7

1. W trakcie naboru przeprowadza się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełaniają wymogi formalne
2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest:
- nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja podanych przez niego informacji,
- zbadanie predyspozycji, umiejętności kandydata oraz posiadanej przez niego wiedzy,
- uzyskanie informacji o obowiązkach i zakresie odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
- uzyskanie informacji o celach zawodowych kandydata.
3. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza Komisja powołana do przeprowadzenia naboru po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydata.

Test kwalifikacyjny

 

§ 8

1. W razie potrzeby może być przeprowadzony test kwalifikacyjny wśród , kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne, w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
2. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową. Kandydaci zostaną poinformowani przed testem o zasadach punktowania odpowiedzi i o maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania.

Wyłonienie kandydata


§ 9
1. W wyniku analizy złożonych przez kandydatów dokumentów, przeprowadzonych z nimi rozmów oraz uzyskanych wyników z testu kwalifikacyjnego (jeśli był przeprowadzony), komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, poczynając od kandydata wyłonionego do zatrudnienia.
2. Z przeprowadzonego naboru  pracownik ds. kadr sporządza protokół i przedstawia go Dyrektorowi MOPS celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.
3. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu,
4. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego naboru nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, następuje zakończenie procedury naboru, a informację o tym zamieszcza się w BIP i na tablicy ogłoszeń zgodnie z ustaleniami, o których mowa w § 10
5. W celu zapewnienia zatrudnienia osoby na wolne stanowisko w sytuacji, o której mowa w ust. 4, następuje powtórzenie procedury naboru.

Rozdział VII

Ogłoszenie wyników naboru

 

§ 10

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze lub zakończeniu procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.
3. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku  kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. Wzór informacji o wynikach naboru stanowią Załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego regulaminu.

Rozdział VIII

Sposób postępowania z dokumentami kandydatów

 

§ 11

1. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty kandydatów, którzy w procesie naboru zakwalifikowali się do dalszego etapu i zostali umieszczeni w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
3. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być osobiście odebrane przez zainteresowanych w okresie do 1 miesiąca po ogłoszeniu wyników naboru.
4. W przypadku nie odebrania dokumentów przez zainteresowanych w okresie wskazanym w ust. 3, po upływie tego terminu dokumenty mogą być  zniszczone.

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu naboru

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy w.......................................................
nazwa jednostki

warunki pracy: ..............................................................................................................

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w.................... w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił...........
1. Wymagania niezbędne:
- .....................................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................................
- .................................................................................................................
2. Wymagania dodatkowe:
- ......................................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................................
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- ................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................
4. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- kopie świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Winna 9, 82-300 Elbląg
lub składać osobiście w siedzibie MOPS w Elblągu, ul. Winna 9 pok. 317 w terminie od ....................do ..................... w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
„ Nabór na stanowisko..............................................w terminie do dnia .............."
(nazwa stanowiska)
Oferty kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu /www.umelblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do regulaminu naboru

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY -

........................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
w ..............................................................................................................

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy oferty przesłało ......... kandydatów spełniających wymagania formalne.
2. Komisja w składzie:
1. ............................................................
2.............................................................
3. ............................................................
po dokonaniu analizy ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych wybrała następujących kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze:
Lp. Imię i nazwisko Adres
1.
2.
3.
4.
5.
3. Zastosowano następujące metody i techniki naboru:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
4. Uzasadnienie wyboru:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Załączniki do Protokołu:
1) kopia ogłoszenia o naborze
2) kopia ......... ofert kandydatów
Protokół sporządził:
...................................................................
data, imię i nazwisko pracownika)

Podpisy członków komisji:: Zatwierdził:
1..................................................................
2..................................................................
3.................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu naboru

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko ..................................................................

(nazwa stanowiska )

w.....................................................................................

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrana Pan/i ............................. zamieszkał/a w ..........................................
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Elbląg, dnia...................................Załącznik Nr 4

Do Regulaminu naboru

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko ..................................................................
(nazwa stanowiska )

w.....................................................................................

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów ( lub braku kandydatów).
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Elbląg, dnia..................................

 

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 08.06.2006 09:25
Data aktualizacji: 01.10.2018 07:59
Liczba wyświetleń: 21610