button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2015-02-23 08:03:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.02.2015r.


wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Łęczyckiej w Elblągu, na działkach: 27 i 74 (obręb 19)

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji Gazu w Elblągu z dnia 05.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Łęczyckiej w Elblągu, na działkach: 27 i 74 (obręb 19).

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Prezydent Miasta Elbląg
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.02.2015 07:03
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 423

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował